©2014 Oeconomica DA , Foretaksnummer: 980293106, Limsteinveien 8, 1362 Hosle

Oeconomica DA

Vår forretningsidé er å tilby praktisk orienterte og relevante
økonomiske /samfunnsøkonomiske analyser og konsulenttjenester basert på høy akademisk kompetanse. En stor andel av våre oppdrag har vært knyttet til næringsøkonomiske problemstillinger.  Videre har vi bistått i mange saker innenfor konkurranseøkonomi, både som rådgivere og som sakkyndige vitner i retten.
Vi har også hatt prosjekter relatert til arbeidsmarkedsøkonomi, skattespørsmål,
makroøkonomi og finansiell økonomi.

 Hva vi gjør

I mange av sakene har vi utført beregninger av tap som følge av ulovlig adferd,
som predasjonsadferd eller overprising. Vi har ofte bistått i verdsettelses-
vurderinger og i vurderinger forbundet med regulering og prising av tilgang.
Vi har også hatt oppdrag i saker knyttet til arbeidsrett. Vi har deltatt som
sakkyndig vitner i et stort antall rettsaker og vært rådgivere for kjente
advokatfirmaer som Bahr, Thommesen, Simonsen Vogt Wiig og Hjort, for Regjeringsadvokaten, og videre som rettsoppnevnt sakkyndig vitne for
Høyesterett. 

 
Oeconomica har bred erfaring

Vi har bred erfaring med prosjekter knyttet til effektiv organisering og regulering
av markeder, både for myndighetene og for en rekke private aktører innenfor
sektorer som telekommunikasjon, næringsmiddelindustri, kultur og helse/omsorg.

Vi har et bredt nettverk av økonomer med spesialkompetanse som vi kan trekke
på ved behov. Vi samarbeider også nært med større konsulentselskaper, som Oslo Economics og Damvad.

 


Ta kontakt her